බලාපොරොත්තු තබා ගන්න, සියල්ල දැනුවත් කරන්න. සියලු අභියෝග අභිබවා ලෝකයක් ජයගත් මා හට මේ මාතෘභූමියද ජයගත හැකියි. මේ රට නිවැරදි මාර්ගයට ගතයුතු බැවින් නිහතමානිව සහ ආඩම්බරයෙන් ඉදිරිපත් කරමි.