ඔක්තොම්බර් මස 20 වන දින සවස 3.00 ට රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයීය රබීන්ද්‍රනාත් තාගොර් අනුස්මරණ ශාලාවේදී පැවත්වේ.

පැමිණෙන්න, රට වෙනුවෙන්!!