කිසිඳු බලයක් නොමැතිව මා රට වෙනුවෙන් සුදානම් වී ඇති අයුරු කෙටියෙන්.

“බලවත් රටක්, පොහොසත් හෙටක්”.